VVE PROGRAMMA

De VE-activiteiten vormen een integraal onderdeel van peuteropvang. En op de peuteropvang wordt gedurende de hele dag aan VVE gewerkt.

Om kinderen met die extra aandacht nodig hebben in hun ontwikkeling op een kwalitatief goede manier te kunnen stimuleren, biedt de gemeente deze kinderen de mogelijkheid om extra gebruik te maken van de peuteropvang.

Ouders van een peuter waarvan het consultatiebureau een VE indicatie heeft afgegeven, kunnen -ongeacht het recht op kinderopvangtoeslag- gebruik maken ons VE aanbod. VE wordt geboden aan kinderen vanaf 2 jaar. Gesubsidieerde VE wordt geboden vanaf 2,5 jaar. Om een geïndiceerde VE-plek af te nemen bij Chubby Cheeks Kinderopvang geldt dat de peuter de VE-groep minimaal drie dagdelen (van 5 uren) per week bezoekt, verspreid over 3 dagen. Zij komen dus totaal 15 uur per week naar de peuteropvang.

Een kind zonder VE-indicatie komt minimaal 2 dagdelen, totaal 10 uur per week.

De openingstijden zijn van 07.30 uur tot 18.30 uur. Wij bieden VE programma aan op maandag, dinsdag en donderdag . Wij bieden een ochtendprogramma van 7.30 tot 12.30 uur en een middagprogramma van 13.30 tot 18.30 uur.

Het werken aan VVE-doelen hebben wij verweven in ons dagritme.

Om aan de 960 uren norm te komen, bieden wij de geïndiceerde VE kinderen gedurende de 1,5 jaar, 43 weken per jaar, 15 uur VE per week.

43 weken x 15 uur VE aanbod per week x 1,5 jaar = 967,50 uur

De VE-groep is gesloten tijdens alle officiële feestdagen, de laatste 4 weken van de zomervakantie en tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Bewaking voldoen aan VE uren geïndiceerde kinderen

Op het contract staat hoeveel dagdelen opvang een kind volgt. Wij registreren de aanwezigheid en de breng- en haaltijden en registreren zo hoe vaak de kinderen deelnemen aan ons VE-aanbod. Het aantal maanden en dagdelen per kind wordt zo structureel bijgehouden.

De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de voortgang van deze werkzaamheden ligt bij de leidinggevende.

Uk & Puk

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang werken we met voorschoolse educatie en hebben gekozen voor de methodiek Uk & Puk. Bij Uk & Puk zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Elke activiteit wordt beschreven voor de drie leeftijdscategorieën:

 • baby’s (0 – 11⁄2 jaar)
 • dreumesen (11⁄2 – 21⁄2 jaar)
 • peuters (21⁄2 – 4 jaar).

Voor kinderen die bijna vier jaar zijn, is er een elfde thema dat aandacht besteedt aan de overgang van de peuter naar de basisschool.

Motivatie VE methode Uk & Puk

De belangrijkste reden dat wij voor dit VE programma gekozen hebben is omdat wij met Uk & Puk een optimale doorgaande leer- en ontwikkelingslijn kunnen waarborgen. Binnen Uk & Puk heeft spel diverse functies.

Wij zien het belang in van kinderen op vroege leeftijd de juiste stimulans, leeromgeving en leerkansen te bieden. Opbrengstgericht werken doormiddel van een VE methode levert niet alleen meer ontwikkelingsstimulering op voor de kinderen die extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben, maar is helpend om de gehele groep kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen binnen onze opvang. Niet alleen VE-geïndiceerde kinderen, maar de gehele groep neemt deel aan VE.

Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers door registratie van de ontwikkeling met het kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen de mogelijkheden tijdig eventuele achterstand op te merken en het kind hierin extra te begeleiden. Ons doel is om doormiddel van het aanbieden van VE een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast is de doorlopende leerlijn en de overdracht naar de basisschool een belangrijk onderdeel.

VVE en de Wet OKE

Met Uk & Puk wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld door de Wet OKE, en wordt een doorgaande leerlijn gegarandeerd. Op deze manier realiseert Uk & Puk ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze methode is erkend door het NJI.

Ons VE aanbod

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang werken beide groepen met dit voorschoolse educatie programma. Beneden is een verticale groep gevestigd waar maximaal 10 kinderen gelijktijdig opgevangen kunnen worden. En boven is een peutergroep gevestigd waar maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden. De peuters komen minimaal twee keer per week op twee vaste dagdelen naar de peuteropvang. De peuters hebben op deze dagdelen in ieder geval één dezelfde pedagogisch medewerker.

De verticale-groep beneden maakt gebruik van het programma als handvat in de ontwikkelingsstimulering van de jonge kinderen. Hier zijn niet alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een VE Uk & Puk certificaat. In de planning wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase en het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast.

Op de peutergroep werken wij met VE Uk & Puk gecertificeerde pedagogisch medewerkers.

De groep bestaat uit peuters die gebruik maken van normale kinderopvang, aangevuld met geïndiceerde VE-kinderen en kinderen die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang (3 dagdelen).

Op de peuteropvang wordt bij ieder thema wordt een activiteitenplanning gemaakt. In de planning wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijd- en ontwikkelingsniveaus.

Deze activiteiten zijn ingepast in het vaste dagritme van de peuteropvang.

Het activiteitenboek geeft tips voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materialen. Bij Chubby Cheeks Kinderopvang worden alle materialen die gebruikt worden bij de thema’s bewaard in een bak, zodat ze er jaarlijks makkelijk bij gepakt kunnen worden en ieder jaar weer aangevuld kunnen worden met extra materialen.

De ontwikkelingsgerichte benadering

Uk & Puk heeft een ontwikkelingsgerichte benadering. Deze gaat er vanuit dat kinderen veel ruimte tot eigen initiatief nodig hebben. De invloed van de omgeving en de rol van de pedagogisch medewerkers speelt hier een belangrijke rol. De ontwikkeling van het kind wordt als het ware “uitgelokt”. De pedagogisch medewerkers volgen het ontwikkelingsproces en proberen het kind een stapje verder te brengen door het kind te ondersteunen en te begeleiden.

De programmagerichte benadering

Uk & Puk werkt met een programmagerichte benadering. Er worden van te voren activiteiten gepland die gebaseerd zijn op de algemene ontwikkeling of leerlijnen. Hierbij heeft de pedagogisch medewerkers een sturende rol. De inbreng van de kinderen vinden wij hierbij erg belangrijk.

Er wordt gewerkt met de VVE methode Uk en Puk. Met deze methode wordt de basis gelegd voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs beginnen. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling.

Voorwaarden

Om actief leren zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voldoen de speelruimte en -tijd aan een aantal voorwaarden:

 • Dagritme

In de groep werken we in een vaste structuur die voor de kinderen zichtbaar is gemaakt d.m.v. de dagritmekaarten.

 • Hoeken

De groepsruimte is ingedeeld in een aantal duidelijke hoeken. Deze hoeken kunnen per thema verschillend zijn en omgebouwd worden tot themahoek, bijvoorbeeld: de huishoek, de leeshoek, bouwhoek.

Hiermee stimuleren we kinderen om geconcentreerd te kunnen spelen en doordat ze afgeschermd zijn komen zij in de hoeken eerder tot fantasiespel en imitatie spel. Bovendien voorkomen we “sjouwgedrag” en komen kinderen eerder tot echt spel.

 • Materialen

In de verschillende hoeken is veel verschillend materiaal te vinden om de kinderen zoveel mogelijk ervaringen op te laten doen. Bij de aanschaf van (speel) materiaal wordt er gekeken naar de speelwaarde. Voor welk ontwikkelingsgebied voegt dit speelgoed iets toe, wat is de meerwaarde, voor welke leeftijdsgroep, is het duurzaam etc.
Voor elk thema wordt een thematafel ingericht. Hierop kunnen kinderen spullen, boekjes en spelmateriaal vinden die betrekking hebben op het dan geldende thema. Kinderen kunnen spelen met de thematafel en de thematafel zorgt ervoor dat het thema goed zichtbaar is op de groep.

 • Observatie

Door de dag heen worden de kinderen geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van deze observaties wordt de ontwikkeling van de peuters bijgehouden. Daarnaast wordt gekeken op welk gebied een peuter extra stimulering kan gebruiken. Bovendien wordt aan de hand van deze observaties gekeken waar de interesses van de peuters liggen, zodat middels activiteiten in de kleine kring hieraan tegemoet gekomen wordt. Kinderen worden geobserveerd via het kindvolgsysteem “Doen, Praten, Bewegen en Rekenen”.

Thema’s Uk & Puk

Uk & Puk kent 11 vaste thema’s. Bij aanvang van een thema, wordt er een themahoek ingericht en worden er spullen verzameld die te maken hebben met dit thema. Bij het verzamelen van themamateriaal willen wij ook wel eens een beroep doen op de ouders en in de nieuwsbrief ouders vragen of ze bepaalde materialen voor ons te leen hebben. Bijvoorbeeld een paar hele grote maat schoenen voor het thema Reuzen en kabouters. Op de groep en in de hal is overduidelijk met welk thema er op dat moment gewerkt wordt.
Naast de 11 vaste thema’s kunnen de pedagogisch medewerkers zelf een thema bedenken en uitwerken. Hierbij wordt er gecontroleerd of dit programma aan de eisen voldoet.

De volgende thema’s zijn uitgewerkt in het activiteitenboek van Uk & Puk:

 1. Welkom Puk!

  Bij dit thema maken de kinderen kennis met Puk, de handpop. Puk komt voor het eerst op de groep bij de peuteropvang van Chubby Cheeks Kinderopvang. De kinderen kunnen Puk wegwijs maken in de groep. De kinderen die de peuteropvang van Chubby Cheeks Kinderopvang nog niet zo lang bezoeken, profiteren van de ervaringen van de oudere peuters. Samen met de kinderen ontdekt Puk de verschillende speelmogelijkheden in de groepsruimte. Daarbij ontdekken de kinderen en Puk regelmatig dat spullen niet schoon zijn of niet op hun plek liggen. Het is dus tijd om schoon te maken en op te ruimen. Spelenderwijs wassen de kinderen de kleren van Puk, maken ze blokken uit de bouwhoek schoon en ruimen ze op tijdens het zingen van een opruimlied.

 2. Knuffels

  Knuffelen doen kinderen de hele dag. Met je knuffels, , maar ook met papa en mama, met de pedagogisch medewerkers en misschien ook wel met andere kinderen. Bij ‘knuffelen’ hoort aaien met je handen en je wangen, lief zijn voor elkaar, vriendjes worden. Deze dingen zullen bij dit thema aan bod komen. De kinderen nemen hun favoriete knuffel mee naar de opvang. Met hun knuffel ondernemen ze allerlei activiteiten. Zo brengen ze hun eigen knuffel naar bed in de slaapkamerhoek. Ze helpen Puk, die ruzie heeft met een andere knuffel, om weer vriendjes te worden. Tijdens een snoezel-activiteit ontdekken de kinderen hoe verschillende soorten materialen aanvoelen.

 3. Hatsjoe!

  Dit thema gaat over ziek zijn en wordt meestal gepland in de maanden waar de R zit. Puk is dan ziek. Hij is verkouden. De kinderen zorgen voor de zieke Puk. Ze gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het einde van het thema weer beter. De nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden. En op het voorkomen van ziek zijn door goed je handen te wassen. Kinderen mogen verband om armen doen, plakken pleisters en zijn druk met de stethoscoop uit de dokterskoffer.

 4. Hoera, een baby!

  Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken nog al eens door dat er een broertje of zusje geboren wordt. Dit thema sluit hier mooi op aan. Wat kan je als grote broer of zus doen voor je nieuwe baby broertje of zusje? Spelenderwijs komen in dit thema allerlei aspecten rondom het verzorgen van baby’s aan de orde, zoals het in bad doen van de babypop, een flesje geven, etc. Het thema eindigt met een feest ter ere van de geboorte van de baby, dat voorbereid wordt door de groep. De kinderen maken cadeautjes voor de baby en versieren de huishoek.

 5. Ik en mijn familie

  In dit thema staat familie centraal. De kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen. Ze praten over jong en oud, verschillende familieleden, verjaardagen en samen dingen doen. Zo maken de kinderen bijvoorbeeld kennis met gezelschapsspelen. De kinderen spelen in de themahoek na dat ze gaan logeren bij oma. Ze beelden ze familieleden uit. Aan ouders wordt gevraagd om foto’s van de familieleden mee te geven en de kinderen maken hiermee een collage voor de familiemuur.

 6. Wat heb jij aan vandaag?

  In dit thema staat kleding centraal. De kleren van de kinderen zijn het startpunt van de activiteiten. De kinderen verkleden zich, ze kijken naar feestkleding en praten over hun kleren. Puk wordt geholpen zijn koffer in te pakken om bij de kinderen te gaan logeren. De huishoek wordt aangevuld met extra verkleedkleding en ouders wordt gevraagd of zij leuke verkleedkleding voor de groep hebben. Het thema wordt afgesloten met een modeshow waarbij de kinderen in verkleedkleding mogen lopen over een catwalk.

 7. Regen

  In Nederland regent het best vaak. De kinderen gaan met een paraplu en regenkleding naar buiten om de regen te ervaren en in de plassen te springen. Tijdens dit thema leren de peuters het geluid van regen kennen en ze weten dat ze in de regen nat kunnen worden. In dit thema leren de kinderen al spelend en ontdekkend allerlei begrippen die te maken hebben met regen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met (weer)geluiden.

 8. Dit ben ik!

  In dit thema staat het gezicht van de kinderen centraal. De kinderen bekijken uit welke onderdelen het gezicht bestaat. en wat je met de verschillende gezichtsonderdelen kunt doen. Ze leren dat je met je neus kunt ruiken, met je mond kan eten en met je oren kan horen. Kinderen oefenen met het poetsen hun tanden, maken hun gezicht schoon en kijken afwisselend boos en blij.

 9. Eet smakelijk!

  In dit thema staat eten centraal. De kinderen proeven wat ze lekker vinden smaken en wat ze minder lekker vinden. Ze bakken koekjes die ze vervolgens opeten. In de themahoek dekken de kinderen de tafel. In de afsluitende activiteit worden de ouders gevraagd om allerlei lekkers van thuis mee te geven zodat de kinderen dit samen op kunnen eten.

 10. Reuzen en kabouters

  Dit thema start met een verhaal over een kabouter en een reus die samen spelen. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. Ze ervaren zelf hoe het is om ergens te klein of te groot voor te zijn. Ze bewegen zich als een reus of een kabouter en ze vergelijken grote en kleine voorwerpen in de groep. Kun je op een heel klein stoeltje zitten? En passen die hele grote schoenen van de reus?

 11. Oef, wat warm!

  Dit thema sluit mooi aan op de zomer. Tijdens dit thema kunnen de kinderen met water te spatten, ijsklontjes maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af te koelen en spelen het verhaal na van Floortje, het varken dat afkoeling zoekt in het water. De kinderen experimenteren met voorwerpen in het water. Wat blijft drijven en wat zinkt? Veel activiteiten kunnen buiten gedaan worden. Dit thema kan doorlopen gedurende de gehele zomervakantie. Activiteiten worden herhaald. Kinderen zijn veelal toch om en om met vakantie.

 12.  Ik ben Kunstenaar

  “Kunst en jonge kinderen, wat is daarvan het belang?” hoor je vaak. Juist bij jonge kinderen is te zien hoe kunst

  met alles verweven is. Jonge kinderen ervaren de wereld met al hun zintuigen en bij jonge kinderen zien we

  een verwondering voor alles wat er om hen heen gebeurt. Alles is nieuw en het ontdekken waard!

Zien we je snel?

Heb je interesse in kinderopvang, dan nodigen we je van harte uit om je kind bij ons in te schrijven. Liever eerst komen kijken? Geen probleem, je bent welkom om een rondleiding op één van onze locaties te volgen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven